Trojan Killer

Trojan Killer 2.2

Finds and removes malware from computers
Người dùng đánh giá
4.2  (22 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
2.2.8.4 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
GridinSoft LLC
Protect and maintain the functionality of an operating system by scanning it with the application to determine the presence of trojans, malware, spyware and other online hazards. The program provides options for containment and removal of corrupted and harmful files.
Trojan Killer là một chương trình nó cho phép cô phát hiện và xoá malware.
Trojan Killer featureus:
- Eliminates nào sneakiest malware một cách dễ dàng.
- Tốc độ cao hệ thống quét, không slowdowns trong hệ thống của chúng ta vào chủ động chế độ.
- Thân thiện với người và đơn giản diện.
Thông tin được cập nhật vào: